Disclaimer

Algemene Voorwaarden Healthy Breathing

Healthy Breathing, praktijk voor Buteyko ademtraining / Epiphora methode & een gezonde leefstijl

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Healthy Breathing: Healthy Breathing, Praktijk voor Buteyko ademtraining / Epiphora methode & een gezonde leefstijl, gevestigd te Heerenveen.
  2. Buteyko cursus: iedere cursus (groeps- zowel als individueel) die door Healthy Breathing wordt gegeven.
  3. Cursist: ieder persoon die een Buteyko / Epiphora cursus bij Healthy Breathing volgt, gevolgd heeft of zich daarvoor heeft aangemeld.
  4. Cursuskosten: het totaal van de door de cursist verschuldigde kosten voor het volgen van een Buteyko / Epiphora cursus bij Healthy Breathing.
  5. Buteyko / Epiphora lesmateriaal: door het Buteyko Instituut Nederland / Epiphora Academy ontwikkelde materialen  (zowel in digitale als niet-digitale vorm) die gebruikt worden tijdens het volgen van een cursus.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst tussen Healthy Breathing en een cursist.

2.2. Door het aanmelden voor een Buteyko / Epiphora cursus aanvaardt de cursist deze algemene voorwaarden.

2.3. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, die geldt op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De auteursrechten op het door het Healthy Breathing aan de cursisten verstrekte Buteyko / Epiphora lesmateriaal berusten bij Buteyko Instituut Nederland / Epiphora Acadmy, tenzij in het lesmateriaal expliciet anders is aangegeven.

3.2. Het in 3.1 genoemde Buteyko / Epiphora lesmateriaal mag uitsluitend worden aangewend ten behoeve van privé-gebruik door de betreffende cursist, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Het mag derhalve niet worden uitgeleend, weggegeven, ter verkoop worden aangeboden of daadwerkelijk worden verkocht, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthy Breathing.

3.3. De auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van overige materialen verstrekt door Healthy Breathing liggen bij de desbetreffende rechthebbenden en is daarmee onderhevig aan de internationale wet- en regelgeving in deze. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

3.4. Het is cursist niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Healthy Breathing de Buteyko / Epiphora lesmaterialen te wijzigen of te bewerken.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten

4.1. Een overeenkomst tot het volgen van een Buteyko / Epiphora cursus tussen Healthy Breathing en een cursist komt tot stand via een telefonische aanmelding, via het sturen van een aanmelding via de email of via het aanmelden via de website.

4.2. Na ontvangst van de aanmelding wordt de aangemelde cursist een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. De informatie en het advies dat door Healthy Breathing verstrekt wordt is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Healthy Breathing kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (directe of indirecte) schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een bij de cursist ingezette of voorgestelde behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. De cursist dient ten allen tijde een arts te raadplegen wanneer hij of zij gezondheidsproblemen heeft. De cursist wordt geacht de betrokken huisarts en medische specialiste(n) op de hoogte te brengen van veranderingen in de gezondheidstoestand en gebruik van medicijnen.

5.2. Healthy Breathing besteedt grote aandacht aan de inhoud van de Buteyko / Epiphora cursussen. Voor informatie die nochtans onvolledig en/of onjuist is opgenomen, of voor gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik, is Healthy Breathing niet aansprakelijk.

5.3. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de Buteyko / Epiphora cursus te volgen. Healthy Breathing aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Healthy Breathing voor eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.

5.4. De cursist vrijwaart Healthy Breathing voor de aanspraken van derden inzake de in artikel 10.1.c. bedoelde ziekte of aandoening.

5.5. Healthy Breathing is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen.

Artikel 6: Annulering en wijziging van de Buteyko / Epiphora cursus door Healthy Breathing

6.1. Indien voor een Buteyko cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Healthy Breathing, is Healthy Breathing gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In het geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk vier dagen voor de eerste (les)dag van de cursus plaats.

6.2. In geval van overmacht (zoals ziekte, onverwachts overlijden van naaste familie, e.d.) is Healthy Breathing gerechtigd om van het geven van de betreffende Buteyko / Epiphora cursus af te zien. Healthy Breathing verplicht zich dan haar cursisten hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

6.3. Indien een Buteyko / Epiphora cursus niet doorgaat vanwege onvoldoende belangstelling of overmacht, dan wordt de cursist aangeboden om mee te doen aan een volgende cursus of zonder extra bijbetaling een privé-cursus te volgen.

6.4. Indien een Buteyko / Epiphora cursus niet doorgaat wegens onvoldoende belangstelling of overmacht, dan kan de cursist de aangegane overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Healthy Breathing.

6.5. Bij annulering van een Buteyko / Epiphora cursus door Healthy Breathing heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van een cursus geeft een cursist nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7: Annulering van de Buteyko / Epiphora cursus door de cursist

7.1. Bij annulering van deelname aan een Buteyko / Epiphora cursus door een cursist is de cursist de volgende percentages van de cursuskosten aan Healthy Breathing verschuldigd:

  1. Bij annulering tot zeven dagen voor de eerste cursusdag: € 50,00 administratiekosten;
  2. Bij annulering tot vier dagen voor de eerste cursusdag: 50% van de cursuskosten;
  3. Bij annulering binnen nul tot vier dagen van de eerste cursusdag: 75% van de cursuskosten;
  4. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus blijft de cursist de volledige cursuskosten verschuldigd, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen.

7.2. Annulering van de aanmelding voor een Buteyko / Epiphora cursus door de cursist is slechts mogelijk door middel van schriftelijke communicatie (via post of email) met Healthy Breathing en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het bericht van annulering de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet. Indien Healthy Breathing het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na verzending van het schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te hebben plaatsgevonden.

7.3. Wanneer een afspraak voor een individueel consult door een cursist niet kan worden nagekomen dient deze uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd. Dit telefonisch dan wel schriftelijk via email. Bij het niet op tijd afzeggen voor een consult heeft Healthy Breathing het recht het tarief van het geplande consult in rekening te brengen bij de cursist.

Artikel 8: Betaling

8.1. De door Healthy Breathing opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of tussentijdse wijzigingen.

8.2. De betaling van het factuurbedrag voor een Buteyko / Epiphora cursus dient door de cursist te geschieden binnen veertien dagen voor aanvang van de cursus, tenzij in onderling overleg tussen Healthy Breathing en de cursist anders is overeengekomen.

8.3. Indien bij gebreke van betaling Healthy Breathing genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De cursist zal van te voren op de hoogte worden gebracht van de hoogte van deze incassokosten.

8.4. Bij voortijdige beëindiging van een Buteyko / Epiphora cursus door de cursist vindt geen restitutie van de cursuskosten plaats.

8.5. De niet gevolgde (maar wel betaalde) cursusdagen mogen vanaf het moment van stoppen binnen een periode van 6 maanden zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd.

8.6. In geval van ernstige ziekte kan alleen een ontheffing worden verleend voor het betalen van het gehele (of een gedeelte van) de cursuskosten, indien de cursist een duidelijk omschreven doktersverklaring overhandigt.

8.7. Een klacht met betrekking tot de cursus dan wel het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen veertien dagen na de laatste cursusdag, respectievelijk de factuurdatum, kenbaar te worden gemaakt aan Healthy Breathing. Een klacht schort de betalingsverplichting van de cursist niet op.

Artikel 9: Overige rechten en plichten van Healthy Breathing

9.1. Healthy Breathing is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot, c.q. deelname aan, de Buteyko / Epiphora cursus te ontzeggen indien:

a. De cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1 en 10.3 gedraagt;

b. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele andere aanwezigen.

9.2. Healthy Breathing is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de cursusovereenkomst op te zeggen indien de belangen van Healthy Breathing worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag.

Artikel 10. Overige rechten en plichten van de cursist

10.1. De cursist is verplicht:

a. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de Buteyko / Epiphora cursus;

b. Zich gedurende de Buteyko / Epiphora cursus correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;

c. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of anderen.

10.2. De cursist dient een wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk (per post of per email) en per omgaande te melden.

10.3. Het is verboden om tijdens een Buteyko / Epiphora cursus video-, audio- of foto-opnames te maken.

 

DISCLAIMER

Doelstelling van Healthy Breathing, praktijk voor Buteyko ademtraining / Epiphora methode & een gezonde leefstijl is om mensen te leren rustiger en bewuster te ademen. Dit heeft een positieve invloed op het stressniveau en de kwaliteit van de gezondheid in algemene zin en daarmee met de kwaliteit van leven. Het vormt een goede basisgezondheid voor het lichaam. De lichaamsgerichte oefeningen van Epiphora methode richten zich naast het toepassen van ademtechnieken op het opheffen van blokkades in de aan-en afvoer van zuurstof naar de hersenen in het nekgebied.  De hierdoor verbeterde doorstroming kan op verschillende lichaamsfuncties positieve effecten sorteren.

De Buteyko methode / Epiphora methode is bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van het advies van een arts en van andere professionele hulpverleners.

Deze dien je in alle gevallen te raadplegen voor symptomen die een diagnose of medische aandacht vereisen, of voordat je ophoudt of begint met een bepaalde medicatie, behandeling of dieet.

Mijn praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van op de site vermelde informatie en behandelmethoden.

Anna Postma

 

Laatst gewijzigd op 17 februari 2023