Wetenschappelijke achtergrond

De Buteyko Methode is gebaseerd op uitgebreid medisch onderzoek dat in Rusland en verschillende andere landen heeft plaats gevonden sinds 1952. Dit heeft geresulteerd in een solide medische basis voor de effectiviteit van de Buteyko Methode.

Prof. Buteyko heeft 10 jaar lang onderzoek gedaan naar de link tussen ademhaling en gezondheid. Volgens de officiële statistieken had hij begin 1967 ongeveer 100 patiënten (met o.a. astma, hoge bloeddruk en angina pectoris) behandeld met zijn methode. Omdat zijn onderzoeken in het Russisch zijn geformuleerd en deze plaatsvonden achter het toenmalige IJzeren Gordijn zijn er geen Engelse vertalingen beschikbaar.

De volgende onderzoek zijn onder andere gedaan buiten Rusland:

  • Via Australië is de Buteyko Methode uiteindelijk bekend geworden in de westerse wereld en verder verspreid. Het eerste westerse onderzoek vond dan ook plaats in Australië in 1995, uitgevoerd door artsen van het Mater ziekenhuis in Brisbane.

De conclusie van dit onderzoek luidde: Degenen die de Buteyko Methode leerden, verminderden hiermee hun hyperventilatie en hun gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders. Ook liet deze groep een trend in de richting van een verminderd verbruik van ontstekingsremmers en een verbeterde levenskwaliteit zien, zonder objectieve verandering in de longfunctie.

Dit onderzoek werd gefinancierd door het Australische Astmafonds en verscheen in het Medical Journal of Australia. https://www.mja.com.au/journal/1998/169/11/buteyko-breathing-techniques-asthma-blinded-randomised-controlled-trial

  • Van Australië verspreidde de Buteyko Methode zich naar Nieuw- Zeeland. Daar werd in 2003 een onderzoek onder astmapatiënten gedaan door een arts van het Gisborne Ziekenhuis. Het bleek dat het gebruik van luchtwegverwijders bij de Buteyko groep na 6 maanden met gemiddeld 85% was verminderd (ten opzichte van een daling van 37% bij de controle groep). Na 6 maanden was het gebruik van onstekingsremmers bij de Buteyko groep gedaald met 50% (en bij de controle groep gestegen met 1%).

De concluderende uitkomst van dit onderzoek was dat de Buteyko Methode een veilige en effectieve manier is om beter met astma om te gaan. Vanwege de mogelijke farmaceutisch-economische consequenties van een verminderd medicijngebruik zou het verder onderzocht moeten worden.

Het is gepubliceerd in het New Zealand Medical Journal. http://www.nzma.org.nz/__data/assets/pdf_file/0004/17968/Vol-116-No-1187-12-December-2003.pdf

  • Eveneens in 2003 vond een onderzoek plaats in Nottingham, Engeland, door een aantal artsen van de longafdeling van het City Hospital. De conclusie van de onderzoekers luidde: De Buteyko Methode kan astmasymptomen verbeteren en het gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders verminderen, maar het lijkt de longfunctie of longgevoeligheid niet te veranderen bij astmapatiënten.

Het medische vakblad Thorax heeft dit gepubliceerd: http://thorax.bmj.com/content/58/8/674?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Pink+city&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT

Mede dankzij dit onderzoek is de zienswijze ten aanzien van de Buteyko Methode vanuit de Engelse medische wereld veranderd. De bekende BBC documentaires zullen hier ook aan hebben bijgedragen, evenals het feit dat enkele Engelse artsen Buteyko therapeut zijn geworden.

De Buteyko Methode is nu opgenomen in de ‘British Guideline on the Management of Asthma 2008’. Dit is een handboek dat wordt verstrekt aan artsen en door hen wordt gebruikt bij het kiezen van een behandelprogramma voor hun astmapatiënten.

  • Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar de Buteyko Methode. In opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen is een literatuurstudie uitgevoerd over de Buteyko ademhalingstherapie. De conclusie luidde: “Er bestaat een goede mogelijkheid dat de Buteyko ademhalingstechniek een bijdrage kan leveren aan de bestaande therapeutische behandeling van astma” (2003).

https://www.rug.nl/research/portal/publications/de-buteyko-ademhalingstechniek-een-onderzoek-naar-de-wetenschappelijke-houdbaarheid-van-de-buteyko-ademhalingstechniek-bij-astmapatienten(c978b1ed-f272-49bf-b6d0-2ee8d4fcd228).html

  • In 2006 is in Canada een onderzoek gedaan dat o.a. werd uitgevoerd door een arts van het Calgary Asthma & COPD Program. Jennifer Stark, een Buteyko therapeute leerde 56 astmapatiënten Buteyko. Het is gepubliceerd in Respiratoire Medicine (2008)

 

  • In 2009 werd een Amerikaans onderzoek verricht met de titel ‘Breathing technique reduces hyperventilation-induced hypocaponea and dyspnoea after exercise in asthma’. Hierbij werd gekekenof astmapatiënten na het zich eigen maken van de Buteyko Methode minder vaak benauwd worden na afloop van stevige inspanning.

 

  • In 2014 kreeg de Buteyko Methode van het Global Initiative for Asthma (GINA) het hoogste predicaat A toegekend. Dit is een panel van astma-experts dat dit opgezet door onder andere de Wereldgezondheidsraad.